Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Fundusz Alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Dziale Świadczeń Społecznych od  1 sierpnia prowadzony jest nabór wniosków na świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020. Wnioski należy składać w pokoju 221 ( II piętro).
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

- obywatelom polskim,

- cudzoziemcom:

 • jeżeli wynika to z  wiążących Rzeczpospolitą Polską umów  dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz.818 i Nr 165, poz. 1170),

 • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z  funduszu  alimentacyjnego,  chyba  że  dwustronne  umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia,

 • do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

 • bezterminowo,  jeżeli  osoba  uprawniona  legitymuje  się  orzeczeniem  o  znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł,

 • przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

 • jeżeli osoba uprawniona została umieszczona  w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • oświadczenia  członków   rodziny   rozliczających   się   na   podstawie   przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – wzór oświadczenia załącznik nr 3,

 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – wzór oświadczenia załącznik nr 4,

 • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy,

 • skrócony  odpis  aktu   urodzenia   dziecka   albo   odpis   zupełny   aktu   urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka,

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne),

 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany,

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji- wzór oświadczenia załącznik nr 8,

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.


WNIOSKI do pobrania:

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

PRZEJDŹ DO WZORÓW WNIOSKÓW

AKTUALNOŚCI:

Ubiegasz się o zasiłek rodzinny lub świadczenie z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2020-21? Ważne informacje dla Ciebie !

Utworzono dnia 29.07.2020

WNIOSKODAWCO! JEŻELI UBIEGASZ SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY LUB ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020-2021 LICZYMY DOCHÓD UZYSKANY W TWOJEJ RODZINIE OD 2019 ROKU! JEŻELI NASTĄPIŁA W TWOJEJ RODZINIE UTRATA DOCHODU W 2019 LUB 2020 ROKU TO NALEŻY...

czytaj dalej na temat: Ubiegasz się o zasiłek rodzinny lub świadczenie z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2020-21? Ważne informacje dla Ciebie !

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300