Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Informacje ogólne dotyczące programu na rok 2020 - Moduł I

 

 

W ramach MODUŁU I Programu "Aktywny Samorząd” termin przyjmowania wniosków ustala się od 01 marca 2020r. do 31 sierpnia 2020r.

Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON,  https://sow.pfron.org.pl). System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie SOW także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej. Można również uzyskać pomoc w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich oddziałach PFRON.

Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil zaufany jest darmowym narzędziem, którego założenie jest możliwe w kilka minut, na dedykowanej platformie ePUAP. O tym, jak założyć profil zaufany, PFRON  przygotował krótki film instruktażowy .

W celu złożenia  wniosku  w  SOW  Moduł  II  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie w Tarnobrzegu, należy po wybraniu województwa podkarpackiego w miejscu wyboru powiatu wskazać element: „Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu”.

Wraz z wnioskiem w SOW należy wypełnić wymagane poniższe załączniki, po czym należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW.

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • W   przypadku   Modułu   I   jest   to   10   punktów   preferencyjnych   podczas   oceny merytorycznej wniosków,

 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł (z takiej preferencji można skorzystać jednorazowo).

Wnioski  w  ramach  programu  można  będzie  również  składać   w   wersji   papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami, w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przygotowanie     beneficjentów     programu     z     zaburzeniami     ruchu,     słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w  utrzymaniu  zatrudnienia  poprzez  likwidację  lub  ograniczenie  barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

PREFERENCJE PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I są zatrudnione,

 1. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW,

 2. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku,

 3. w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2020 ROKU:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,  adresowana  do  osób  z  orzeczeniem   o   niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

b) Obszar  B  –  likwidacja  barier  w  dostępie  do  uczestniczenia  w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności (do 16  roku  życia)  lub  do  osób  ze  znacznym  stopniem  niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,     z dysfunkcją     narządu      słuchu      i      trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,  zakupionego   w  ramach  programu,   adresowana  do  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub  wózka   inwalidzkiego   o  napędzie  elektrycznym,  adresowana  do  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy  co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,   w   której   zastosowano   nowoczesne    rozwiązania    techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania  elektrycznego  do  wózka  ręcznego,  adresowana  do  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez  zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

 1. Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

ADRESACI PROGRAMU ORAZ MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

MODUŁ I :

Obszar  A,  Zadanie 1  –  pomoc  w  zakupie i  montażu  oprzyrządowania  do  posiadanego samochodu:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł,

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu ruchu,

 • udział własny – co najmniej 15%,

 • okres karencji - 3 lata.

Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania  wnioskodawcy  (koszty  związane  z zakwaterowaniem,  wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,

 • dysfunkcja narządu ruchu,

 • udział własny – co najmniej 25%,

 • okres karencji - 3 lata,

 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania  wnioskodawcy  (koszty  związane  z zakwaterowaniem,  wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,

 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 • udział własny – co najmniej 25%,

 • okres karencji - 3 lata,

 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar  A,  Zadanie 4  –  pomoc  w  zakupie i  montażu  oprzyrządowania  do  posiadanego samochodu:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł,

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu słuchu,

 • udział własny – co najmniej 15%,

 • okres karencji - 3 lata.

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,

 • znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 • udział własny – co najmniej 10 %,

 • okres karencji - 5 lat.

Obszar    B,    Zadanie     2    –    dofinansowanie   szkoleń     w    zakresie    obsługi  nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 • pomoc udzielana w obszarze B,

 • okres karencji - 5 lat,

 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar B, Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 7.500 zł,

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu wzroku,

 • udział własny – co najmniej 10 %,

 • okres karencji - 5 lat.

Obszar B, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł,

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu słuchu,

 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

 • udział własny – co najmniej 10 %,

 • okres karencji - 5 lat.

Obszar B, Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,

 • maksymalna kwota dofinansowania – 1.500 zł,

 • znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • okres karencji - ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną,

 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

o dla  refundacji  kosztów  dojazdu  beneficjenta  programu  na spotkanie  z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu

– w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

 • znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności  do   pracy   albo   do   podjęcia   nauki   w   wyniku   wsparcia   udzielonego w programie,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcje   uniemożliwiające        samodzielne       poruszanie      się    za    pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 • okres karencji - 3 lata.

Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000 zł,

 • znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • okres karencji - pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C, Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

 • maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości przy amputacji w zakresie:

  • w zakresie ręki – 9.000 zł,

  • przedramienia – 20.000 zł,

  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

  • na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł,

  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych  przypadkach  kwoty  dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 • dla  refundacji  kosztów  dojazdu  beneficjenta  programu  na spotkanie  z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu

  • w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

 • stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,

 • potwierdzone  opinią  eksperta  PFRON  rokowania  utrzymania  zdolności  do  pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 • udział własny – co najmniej 10%,

 • okres karencji - 3 lata.

Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

 • maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot o których mowa w Zadaniu nr 3,

 • dla  refundacji  kosztów  dojazdu  beneficjenta  programu  na spotkanie  z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu

  • w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

 • stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,

 • potwierdzone  opinią  eksperta  PFRON  rokowania  uzyskania  zdolności  do  pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 • udział własny – co najmniej 10%,

 • okres karencji - pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 7.500 zł,

 • znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu ruchu, powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

 • udział własny – co najmniej 25 %,

 • okres karencji - 3 lat.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • maksymalna kwota dofinansowania – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • aktywność zawodowa,

 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,

 • udział własny – co najmniej 15%,

 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300