Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Informacje ogólne dotyczące programu na rok 2020 - Moduł II

W ramach MODUŁU II Programu "Aktywny Samorząd” ustala się dwa terminy przyjmowania wniosków:

 • od 01 marca do 31 marca 2020r. – dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego/szkolnego 2019/2020
 • od 01 września do 10 października 2020r. – dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego/szkolnego 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON,  https://sow.pfron.org.pl). System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie SOW także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej. Można również uzyskać pomoc w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich oddziałach PFRON.

Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil zaufany jest darmowym narzędziem, którego założenie jest możliwe w kilka minut, na dedykowanej platformie ePUAP. O tym, jak założyć profil zaufany, PFRON  przygotował krótki film instruktażowy.

W celu złożenia  wniosku  w  SOW  Moduł  II  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie w Tarnobrzegu, należy po wybraniu województwa podkarpackiego w miejscu wyboru powiatu wskazać element: „Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu”.

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • w   przypadku   Modułu   I   jest   to   10   punktów   preferencyjnych   podczas   oceny merytorycznej wniosków,
 • w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł (z takiej preferencji można skorzystać jednorazowo).

Wnioski  w  ramach  programu  można  będzie  również  składać   w   wersji   papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami, w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.


MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym   (wieczorowym,   zaocznym    lub    eksternistycznym,    w    tym    również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie

 

W 2020 roku kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  1. do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  2. do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 2. dodatku    na     uiszczenie    opłaty      za    przeprowadzenie   przewodu doktorskiego

– do 4.000 zł;

 1. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne)  może  być  zwiększona  o  równowartość  połowy  kosztów  czesnego  na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764  zł  (netto)  na  osobę.  Wymagany  udział  własny  w kosztach  opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty, z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności;
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP  i  złoży  wniosek  o dofinansowanie  w  formie  elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym  roku  nauki  w  ramach  wszystkich  form  edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych  latach  (od  trzeciego  roku)  danej  formy  edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny w MODULE II - w zakresie kosztów czesnego:

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni tj.:

 1. 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu,  którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu,  którzy jednocześnie korzystają z pomocy w  ramach  więcej  niż jedna  forma  kształcenia na poziomie  wyższym  (więcej  niż  jeden  kierunek)  –  warunek  dotyczy  drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Informacje oraz formularze wniosków dostępne są w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), na stronie internetowej www.mopr.pl w zakładce Program Aktywny Samorząd 2020 oraz można uzyskać  w  Zespole  ds.  Rehabilitacji  Społecznej  Osób  Niepełnosprawnych  MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. 101; tel. 158230738, 158226097 w. 101 oraz 158567697

Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl - „Aktywny Samorząd”.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300