Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Posiłek w szkole i w domu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Program przewiduje wsparcie finansowe w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
  • osób i rodzin znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 164 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 900 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa w 2022 r. wynosi 150 000 zł. Miasto Tarnobrzeg przeznaczyło na ten cel środki własne w kwocie 100 000 zł. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 roku to 250 000 zł.

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300