Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Stypendia Szkolne

STYPENDIA SZKOLNE, ZASIŁKI SZKOLNE

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 będą przekazane do szkół i będą do odebrania od 1 września 2018r. w szkołach na terenie miasta Tarnobrzega.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, piętro I, pok. 128, w godz. 7.30 – 15.30.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych  ośrodków  umożliwiających dzieciom  i  młodzieży  upośledzonym  w  stopniu  głębokim,  a  także  dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, tj. do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do  czasu  ukończenia  kształcenia,  nie  dłużej  jednak  niż do ukończenia 24 roku życia.

        Warunki uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 75, poz.1362 z późn. zm.); obecnie wynosi ona 456 zł netto.

       Formy udzielenia stypendium szkolnego

 • całkowite lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym  wyrównawczych,  wykraczających  poza  zajęcia  realizowane  w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki (np. zakup podręczników),
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów),
 • świadczenie pieniężne ( w uzasadnionych przypadkach).

      Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnobrzeg,
 • zaświadczenie  z   zakładu   pracy   lub   pisemne   oświadczenie   wnioskodawcy o wysokości dochodów netto,
 • zaświadczenie, decyzja z ZUS o wypłaconych świadczeniach lub odcinek renty, emerytury lub oświadczenie o wypłaconych świadczeniach,
 • pisemne oświadczenie wnioskodawcy dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy (zarejestrowanie i wysokości pobieranych świadczeń)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 • dokumenty   potwierdzające    otrzymywanie    alimentów    lub    oświadczenie o otrzymywanych  alimentach,
 • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, nie wymienione wyżej.

  W  przypadku  utraty  dochodu  należy  przedstawić  dokumenty  z  miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym dokument określający  datę utraty  dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

Termin i sposób załatwienia

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.
 

  Zasiłki szkolne

 • zasiłek szkolny może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu  się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 • zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych  z  procesem  edukacyjnym  lub  w  formie  pomocy  rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 • o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

DOKUMENTY do pobrania:

WNIOSEK o stypendium szkolne [pobierz plik pdf]

WNIOSEK o zasiłek szkolny [pobierz plik pdf]
 
ZAŚWIADCZENIE o zarobkach za miesiąc sierpień [pobierz plik pdf]

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 – 1530,