Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zryczałtowany dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014r.  przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny z załączoną kopią umowy kompleksowej lub kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy potwierdzoną przez przedsiębiorcę energetycznego z którym posiada zawartą umowę,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz.966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej (art.3 pkt. 13c).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,22 zł./ miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób: 15,58 zł./miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,70 zł./miesiąc.


    ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO  NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ OD DNIA 22 lutego 2014r.*

 

Wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny należy pobierać  i składać od 2 stycznia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na ul. Kopernika 3 w Dziale Świadczeń Społecznych w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.


DOKUMENTY do pobrania

WNIOSEK o dodatek energetyczny do pobrania (proszę drukować dwustronnie) [pobierz plik pdf]

WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do pobrania: [pobierz plik pdf]

INFORMACJA - warunki nabywania oraz ustalania i wypłacania zasiłków  [pobierz plik pdf]

INFORMACJA - w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 01.05.2015 do 30.04.2016  [pobierz plik pdf]

 


* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 224).”

„§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, o której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w §1, ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.”

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 – 1530,