Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dodatek Mieszkaniowy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że prowadzi nabór wniosków o dodatek mieszkaniowy.

Wnioski o ustalenie tego prawa można składać drogą papierową w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w godzinach pracy ośrodka, lub za pośrednictwem poczty. 

Wzór wniosku oraz deklaracji o dochodach dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pod poniższym linkiem: 

POBIERZ WNIOSEK 

POBIERZ DEKLARACJĘ 

oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul Kopernika 3 w pokoju 128.

Dodatkowe informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego oraz wniosku można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 128 oraz pod numerem telefonu: 15 8220697 wew. 128.

WAŻNE !
 

Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych. Zmieni się kryterium dochodowe uprawniające  do dodatku mieszkaniowego oraz sposób jego naliczania, będą obowiązywać  nowe druki wniosków i deklaracji o dochodach.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać:

 • najemcy albo podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujący w tych lokalach;
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał w/w osobom,  jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 40%,
 • wieloosobowym - 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dodatkowo, do dochodu wliczane będą inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwał osobom przebywającym w instytucjach zapewniających nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie. Do członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie będzie wliczać się osób przebywających w w/w instytucjach.

Bez zmian z kolei pozostanie kryterium metrażowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego, które wygląda odpowiednio:

 • norma dla 1 osoby - 35 m kw.
 • norma dla 2 osób - 40 m kw.
 • norma dla 3 osób - 45 m kw.
 • norma dla 4 osób - 55 m kw.
 • norma dla 5 osób - 65 m kw.
 • norma dla 6 osób - 70 m kw.
 • w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m kw.

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw.

 

WAŻNE !

Na podstawie art. 15 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 24 czerwca 2020 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną tylko wówczas, jeżeli wnioskodawca do wniosku o dodatek mieszkaniowy składany w trybie ustawy o dodatkach mieszkaniowych dołączy stosowną klauzulę, w której wskaże okres wsteczny, za który dodatek ma przysługiwać. Możliwość przyznania dodatku z mocą wsteczną obejmie tylko wnioski o dodatek mieszkaniowy złożone w terminie  30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu epidemii, ogłoszonego  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Treść klauzuli jaką należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Zwracam się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, tj. od………., zgodnie z art. 15 zzzib ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

 

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłat dodatku mieszkaniowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2133 z późń. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

								

WNIOSEK o dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 01.07.2021, 08:24

DEKLARACJA o wysokości dochodów

Utworzono dnia 01.07.2021, 08:25

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300