Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dodatek Mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu wraz z podaniem przez niego informacji dotyczących struktury lokalu i wydatków za mieszkanie w miesiącu złożenia wniosku);
 • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
 2. Jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy;
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach,
 • emerytura/renta - decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS,
 • alimenty - wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych,
 • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych,
 • pomoc MOPR - rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń,
 • PUP - zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku z uwzględnieniem odprowadzanej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Opłaty:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
Inne
informacje
Dodatek mieszkaniowy

 • przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;
 • przysługuje następującym osobom: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 • przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);
 • przysługuje osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe, odpowiednio:
  1. norma dla 1 osoby - 35 m kw.
  2. norma dla 2 osób - 40 m kw.
  3. norma dla 3 osób - 45 m kw.
  4. norma dla 4 osób - 55 m kw.
  5. norma dla 5 osób - 65 m kw.
  6. norma dla 6 osób - 70 m kw.
  7. w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m kw.

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

AKTUALNOŚCI:

Informacja dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego w okresie obowiązywania stanu epidemii, ogłoszonego w Polsce w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Utworzono dnia 17.07.2020

Na podstawie art. 15 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 24 czerwca 2020 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku...

czytaj dalej na temat: Informacja dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego w okresie obowiązywania stanu epidemii, ogłoszonego w Polsce w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Uwaga ! Informacja dotycząca dodatku mieszkaniowego i energetycznego

Utworzono dnia 17.03.2020

W związku ze zmianą zasad obsługi interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,  osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego informujemy, że wnioski można złożyć za pośrednictwem Poczty...

czytaj dalej na temat: Uwaga ! Informacja dotycząca dodatku mieszkaniowego i energetycznego

ZAŁĄCZNIKI:

								

WNIOSEK o dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 29.08.2019, 12:38

DEKLARACJA o wysokości dochodów

Utworzono dnia 29.08.2019, 12:45

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300