Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

• Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1348, z późn. zm.) lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

 • wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”,
 • lub realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym dalej „kartą elektroniczną”.

Wykaz aktualnych partnerów programu Karta Dużej Rodziny z wyszczególnieniem usług w ramach przysługujących zniżek dostępny jest na stronie www. mpips.gov.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu   niepełnosprawności.


Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o przyznanie Karty, poza wymienionymi dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt  małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia zawarte we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej i/lub karty elektronicznej.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt,  burmistrz lub prezydent miasta wydaje duplikat Karty.

Karta jest przyznawana bezpłatnie z zastrzeżeniem sytuacji gdy:

 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

 

Opłaty:

Wydanie pierwszej karty nie podlega opłacie.

Domówienie drugiej karty podlega opłaci w wysokości 9,21zł.

Opłacie podlega również wydanie duplikatu karty. W tym przypadku opłata wynosi  10,12 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

41 1240 2744 1111 0000 3991 0006

Bank Pekao S.A  I/O Tarnobrzeg


Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Prezydent może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty.

W przypadku wystąpienia zmian:

 • mających wpływ na prawo do posiadania Karty
 • lub danych zawartych w Karcie,
 • lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przyznał Kartę.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Zmiana danych może być przekazana wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pomocą usług udostępnianych w ramach karty elektronicznej.

Uwaga !

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny  należy składać w pokoju 128.

 

Informacje, pytania, odpowiedzi oraz dokumenty na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r. poz. 1348, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300