Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Stypendia Szkolne

STYPENDIA SZKOLNE, ZASIŁKI SZKOLNE

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 będą  wydawane w MOPR Tarnobrzegu od 1 września 2020r.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3,  w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski o stypendia szkolne nie będą potwierdzane w szkole.

Pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki szkolne  przysługują:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 rok życia.

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki szkolne  nie przysługują:

 • Dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne.

 • Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 • Studentom szkół wyższych i licencjackich.

        Warunki uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w §1 pkt. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów  dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 roku poz. 1358) wynosi:

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł.
 • Dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł.

       Formy udzielenia stypendium szkolnego

 • całkowite lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym  wyrównawczych,  wykraczających  poza  zajęcia  realizowane  w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki (np. zakup podręczników),
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
 • świadczenie pieniężne ( w uzasadnionych przypadkach).

      Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnobrzeg,
 • zaświadczenie  z   zakładu   pracy   lub   pisemne   oświadczenie   wnioskodawcy o wysokości dochodów netto,
 • zaświadczenie, decyzja z ZUS o wypłaconych świadczeniach lub odcinek renty, emerytury lub oświadczenie o wypłaconych świadczeniach,
 • pisemne oświadczenie wnioskodawcy dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy (zarejestrowanie i wysokości pobieranych świadczeń)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 • dokumenty   potwierdzające    otrzymywanie    alimentów    lub    oświadczenie o otrzymywanych  alimentach,
 • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, nie wymienione wyżej.

  W  przypadku  utraty  dochodu  należy  przedstawić  dokumenty  z  miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym dokument określający  datę utraty  dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

Termin i sposób załatwienia

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.
 

  Zasiłki szkolne

 • zasiłek szkolny może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu  się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 • zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych  z  procesem  edukacyjnym  lub  w  formie  pomocy  rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 • o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o stypendium szkolne

Utworzono dnia 06.04.2021, 09:32

Wniosek o zasiłek szkolny

Utworzono dnia 15.07.2021, 10:19

Zaświadczenie o zarobkach za miesiąc sierpień

Utworzono dnia 04.09.2020, 08:14

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Utworzono dnia 04.09.2020, 08:14

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300