Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Program Aktywny Samorząd 2019 r.


W ramach MODUŁU II Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 01 marca 2019r. do 30 marca 2019r. Natomiast na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 nabór wniosków ustala się od 01 września 2019r. do 10 października 2019r.


Wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Kopernika 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W 2019 roku kwota dofinasowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty, z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osoba poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacz języka migowego,
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.


Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny w MODULE II - w zakresie kosztów czesnego:

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni tj.:
1) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
2) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.


Warunki zmniejszenia dofinansowania.

Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Informacje oraz formularze wniosków można także uzyskać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. 101; tel. 158230738, 158226097 w. 101 oraz 158567697

Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl /zakładka „Aktywny Samorząd”

AKTUALNOŚCI:

Aktualizacja: Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia

Utworzono dnia 20.09.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje o możliwości składania od 17 września 2019 roku wniosków w Programie Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym drogą elektroniczną za...

czytaj dalej na temat: Aktualizacja: Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

Utworzono dnia 05.09.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje,  że uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Obecnie osoby niepełnosprawne zainteresowane...

czytaj dalej na temat: Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

Zmiany w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

Utworzono dnia 26.08.2019

Szanowni Państwo, W linku poniżej zawarliśmy informacje dotyczące zmian w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami. Zmiany w "Aktywny Samorząd" MODUŁ...

czytaj dalej na temat: Zmiany w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300